ประเภทใบอนุญาตขับรถ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถประเภทต่างๆ

ประเภทใบอนุญาตขับรถ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องรู้สำหรับผู้ที่ต้องการสอบใบอนุญาตจับรถ เนื่องจากใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทนั้น จะอนุญาตให้สามารถขับรถได้เพียงแค่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ซึ่งหมายความว่า ถ้าขับรถที่ไม่ได้ระบุหรือไม่ได้อนุญาตให้ขับขี่ ก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นหากต้องการทำใบอนุญาตขับรถ ก็ต้องรู้ก่อนว่าใบอนุญาตที่ทำนั้น มีขอบข่ายหรืออนุญาตให้ขับขี่รถประเภทไหนได้บ้าง

type-of-driver-license

ประเภทใบขับอนุญาตขับรถ
ใบอนุญาตขับรถนั้นถูกแบ่งออกตามลักษณะของการใช้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 1) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และ 2) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มีสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันอยู่พอสมควรดังนี้
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล อนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคล หรือใช้เพื่อโดยสารส่วนตัว และยังสามารถขับขี่ขนส่งเพื่อการค้าหรือธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย โดยในการขนส่งนั้นจะถูกจำกัดน้ำหนักอยู่ที่ 1,600 กิโลกรัม และต้องเป็นการขนส่งที่ไม่ใช่การรับจ้างด้วย
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ใบอนุญาตประเภทนี้จะอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท กล่าวคือ จะสามารถใช้เพื่อรับจ้างหรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ อาทิ การขนส่งคน การขนส่งสิ่งของ เป็นต้น
สำหรับสิ่งที่เหมือนและแตกต่างกันของใบอนุญาตขับรถทั้ง 2 ประเภท ก็คือ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท สามารถใช้ขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลหรือรับจ้างก็ได้ ส่วนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล จะไม่สามารถใช้ขับขี่เพื่อการรับจ้างได้

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
จากหัวข้อที่กล่าวก่อนหน้านี้ เป็นการแบ่งประเภทใบอนุญาตขับรถตามลักษณะการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท แต่ใบอนุญาตที่ใช้จริงก็ยังถูกแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะการใช้และลักษณะของรถอีกด้วย ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอกล่าวโดยรวมเกี่ยวกับชนิดและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ ไปพร้อมๆ กันเลย ซึ่งแบ่งใบอนุญตขับรถออกเป็น 11 ชนิด ดังตาราง

ชนิดของใบอนุญาตขับรถ อายุ (ปี) อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)
1 ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
– ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
2 100
50
50
2 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 500
3 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 5 250
4 ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ 3 300
5 ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ 3 150
6 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 250
7 ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 3 150
8 ใบอนุญาตขับรถบดถนน 5 250
9 ใบอนุญาตขับรถแทร็คเตอร์ 5 250
10 ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นๆ นอกจากข้อ 1-9 5 100
11 ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ) 1 500

หมายเหตุ : ดังตารางด้านบนจะเห็นได้ว่า ประเภทใบอนุญาตขับรถ ไม่ได้มีแค่เฉพาะรถยนต์เท่านั้นและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป