สมัครเรียน

0011


หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ
เอกสารในการรับสมัคร
1.บัตรประชาชน (คนไทย)
2.พาสปอต/บัตรชมพู (ชาวต่างชาติ)
เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยจากสถานฑูต
และเอกสารอื่นๆ

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
1.ต้องไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อน หรือขาดต่ออายุเกิน 3ปี ขึ้นไป
2.ไม่มีโรคต้องห้าม ในการทำใบอนุญาตขับรถ

—————————————————————————-

หลักสูตรอบรมทฤษฎี เพื่อต่อหรือสอบใบอนุญาตขับรถ
เอกสารในการรับสมัคร
1. บัตรประชาชน (คนไทย)
2. พาสปอต/บัตรชมพู (ชาวต่างชาติ)
เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยจากสถานฑูต
และเอกสารอื่นๆ
3.ใบอนุญาตขับรถเดิม (ตัวจริง) ห้ามลืมโดยเด็ดขาดกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
ดำเนินการก่อนใบอนุญาตขับรถหมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

download-9
0011