สมัครเรียน

0011
หลักสูตรเรียนพร้อมสอบ รถจักรยานยนต์และจักรยานยนต์
เอกสารในการรับสมัคร
1.บัตรประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ทางโรงเรียนมีบริการถ่ายรูป)
3.ใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน (นำมาให้หลังจากทางโรงเรียนแจ้งกำหนดการสอบ)

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
1.ต้องไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อน (ในประเภทรถที่ต้องการทำใบขับขี่กับทางโรงเรียน)
2.ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น เช่น โรคตาบอดสี

—————————————————————————-

หลักสูตรอบรมทฤษฎี เพื่อต่อหรือสอบขับขี่
เอกสารในการรับสมัคร
1. บัตรประชาชนตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาด พร้อมสำเนา 2 ชุด
2. ใบขับขี่เดิม ตัวจริง ห้ามลืมโดยเด็ดขาดกรณีต่ออายุใบขับขี่
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (ทางโรงเรียนมีบริการถ่ายรูป)

ข้อจำกัดในการรับสมัคร
ดำเนินการก่อนใบขับขี่หมดอายุ ไม่เกิน 3 เดือน กรณีต่ออายุใบขับขี่

 

 

download-9