การขับรถยนต์/ รถไฟฟ้า ORA GOOD CAT

รายละเอียดหลักสูตร เรียนพร้อมสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ที่โรงเรียน  6,000 บาท
(ส่วนลด 300-1,500 บาท ดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล)

1. เรียนภาคปฏิบัติ 10 ชม.
2. เรียนภาคทฤษฎี 5 ชม.
3. ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.- 21.00 น.
4. สอบทฤษฎี ที่โรงเรียน (มีเครื่องให้ทดลองข้อสอบทฤษฎีจนกว่าจะเก่ง)
5. สอบปฏิบัติที่สนามของทางเรา
6. ทางโรงเรียนออกใบประกาศนียบัตร ที่สามารถนำไปถ่ายรูปทำใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่ง

หลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รถยนต์
1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้าย
4. การกลับรถหรือการกลับรถทางแคบ
5. การหยุดรถทางราบ
6. การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัว S
7. การขับรถเข้าทางโค้งรัศมีแคบรูปตัว L
8. การหยุดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
9. การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
10. การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
11. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
12. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
13. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

car03