เกี่ยวกับเรา

       โรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก เมื่อวันที 15 พฤศจิกายน 2559 โดยหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรูปแบบสนามที่ใช้สำหรับการเรียนเป็นไปตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด พร้อมทั้งได้รับอนุญาตในการจัดสอบใบอนุญาตขับ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่โรงเรียนฯของเรา  โดยคณะผู้บริหาร และคณะครู มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะสร้างมาตรฐานการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการขับรถ การใช้รถ และปฏิบัติกฎจราจรได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

0012

ในปี 2558 ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยกับทางถนนเปิดเผยว่า ประเทศไทยมีอัตราการตาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเฉลี่ยวันละ 66 คน หรือมีการตายเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ 3 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกถึง 2 เท่า ถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนออกมารณรงค์การลดอุบัติเหตุย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ปริมาณอุบัติเหตุก็ยังไม่ลดลง โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากการไม่เคารพกฎจราจร ไม่มีมารยาทในการขับขี่ หรือขาดความรู้ในการดูแลบำรุงรักษารถและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ จากปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนสอนขับรถศรีนครินทร์-ลาซาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการถ่ายทอดและปลูกฝังความรู้และความเข้าใจในการขับรถ โดยเริ่มต้นตั้งแต่ให้ผู้ฝึกหัดขับรถเบื้องต้นมีความรู้ และความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่การดูแลรักษาเบื้องต้น เข้าใจการใช้งานและหน้าที่ของอุปกรณ์ส่วนควบที่สำคัญ โดยทราบถึงหลักการใช้รถอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ทั้งสภาพใช้งานปกติ และในกรณีฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งความรู้ในกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน สิ่งสำคัญเหล่านี้จะทำให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่และช่วยยืดอายุการใช้งานของรถได้อีกด้วย