โรงเรียนสอนขับรถ ศรีนครินทร์ ลาซาล

ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตรการฝึกหัดขับรถยนต์ พร้อมสอบใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ โดยจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย
สามารถขับขี่ได้จริง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น เทคนิคในท่าสอบต่างๆ และหลักเกณฑ์การขับรถที่ถูกวิธี
เมี่อจบหลักสูตรสามารถสอบใบอนุญาตขับขี่ที่โรงเรียน และทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามภูมิลำเนา
หรือต่างภูมิลำเนา ที่นักเรียนมีความประสงค์ โดยไม่ต้องทำการทดสอบใดๆ